Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
0

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Đăng lúc: 02:12:45 08/07/2023 (GMT+7)

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên (Baothanhhoa.vn) - Để tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ đảng viên (ĐNĐV) trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ” là một trong sáu chương trình trọng tâm cần được triển khai xuyên suốt.

 

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

(Baothanhhoa.vn) - Để tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ đảng viên (ĐNĐV) trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ” là một trong sáu chương trình trọng tâm cần được triển khai xuyên suốt.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viênHuyện ủy Cẩm Thủy tổ chức hội nghị biểu dương bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2020-2023.

Nhằm sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng bộ huyện Hậu Lộc đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng TCCSĐ và ĐNĐV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Theo đó, huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn các TCCSĐ, bảo đảm số lượng và chất lượng, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy được quan tâm đúng mức, nhất là đào tạo về trình độ lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình; chất lượng sinh hoạt Đảng không ngừng được nâng lên, nhất là công tác phát triển đảng viên mới được huyện đặc biệt coi trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/HU, ngày 11-6-2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên. Huyện cũng xem kết quả phát triển đảng viên mới hàng năm là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân người đứng đầu cấp ủy. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Hậu Lộc phấn đấu kết nạp từ 1.230 đảng viên mới trở lên, trong đó giai đoạn 2023-2025 chỉ tiêu Tỉnh ủy giao là 930 đảng viên mới; năm 2023, Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp 310 đảng viên... Qua đánh giá, xếp loại năm 2022, Đảng bộ huyện Hậu Lộc có 10/48 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 38/48 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhằm đổi mới nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên, Đảng bộ huyện Như Xuân tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền... Đặc biệt, huyện Như Xuân xem chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố là một trong những yếu tố quyết định đến việc xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh. Bởi vậy, ngay từ thời điểm tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, huyện đã coi trọng việc lựa chọn nhân sự là người có đủ phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, tư duy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, huyện đã nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở 103/127 thôn, khu phố, đạt 76,37%. Việc nhất thể hóa đã cho thấy hiệu quả trong công việc, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương, nghị quyết của chi bộ cho đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm trực tiếp và toàn diện. Qua đánh giá, phân loại TCCSĐ năm 2022, Đảng bộ huyện có 4 đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 33/37 đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ thực tiễn cho thấy, ở cơ quan, đơn vị, địa phương nào xây dựng được hệ thống TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và ĐNĐV có chất lượng, tiền phong, gương mẫu thì tạo ra sức mạnh tổng hợp và đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và ĐNĐV, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nổi bật là thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12-3-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa là địa phương tổ chức triển khai sớm nhất và cũng là địa phương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất cả nước. Toàn tỉnh đã thực hiện sắp xếp 143 xã, phường, thị trấn thành 67 xã, phường, thị trấn, giảm 76 đơn vị; đã sáp nhập 3.100 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.522 thôn, tổ dân phố; đổi tên 192 thôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh hiện còn 4.358 thôn, tổ dân phố, giảm 1.578 thôn, tổ dân phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23-7-2018 về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Đến nay, đã thành lập được gần 1.200 tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Cùng với đó, đội ngũ đảng viên trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm, nâng cao về số lượng cũng như chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức được gần 400 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 26.500 học viên; tổ chức khoảng 220 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho trên 14.000 học viên; kết nạp được 14.459 đảng viên (trong đó năm 2020 kết nạp 3.516 đảng viên; năm 2021 kết nạp 4.710 đảng viên; năm 2022 kết nạp 4.714 đảng viên; 3 tháng đầu năm 2023 kết nạp 1.519 đảng viên)...

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định số 55-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Bài và ảnh: Gia Bảo